obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem – Uměleckým studiem Ateliér 45, s.r.o.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupná prostřednictvím webových stránek dodavatele.
 3. Dodavatel má povinnost do jednoho pracovního dne potvrdit písemně přijetí objednávky, pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka výtvarných technik v kurzech pro veřejnost vypsaných dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
 2. Výtvarné kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele.

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese dodavatele v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín realizace výuky

 1. Termíny kurzů jsou podrobně uvedeny na internetových stránkách dodavatele.
 2. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné).
 3. Prázdniny ve výtvarném ateliéru nemusí být shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informováni, nejpozději však 3 pracovní dny předem.
 4. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce kurzů na webové adrese dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.
 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
 7. U otevřených kurzů má objednatel právo na náhradu neodchozené hodiny, na kterou se řádně omluvil (písemně, telefonicky nebo elektronicky) nejpozději 24 hodin před zahájením příslušné hodiny.
 8. U uzavřených kurzů má objednatel právo na náhradu neodchozené hodiny, na kterou se řádně omluvil (písemně, telefonicky nebo elektronicky) nejpozději 24 hodin před zahájením příslušné hodiny, jen v případě, že jsou ke kurzu náhradní hodiny vypsané. Má ale možnost si řádně omluvenou lekci nahradit v jiném kurzu po předchozí domluvě.
 9. U výtvarných dílen pro menší i větší děti má objednatel právo na náhradu neodchozené hodiny, na kterou se řádně omluvil (písemně, telefonicky nebo elektronicky) nejpozději do 9,00 h ráno v den konání kurzu.

Čl. V Kurzovné

 1. Kurzovné, tj. cena za příslušný výtvarný kurz je určena na základě dílčí objednávky objednavatele dle konkrétní specifikace kurzu.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce rovněž dle specifikace kurzu.
 3. Objednavatel může začít navštěvovat i již probíhající uzavřený kurz s tím, že kurzovné bude sníženo poměrnou částí, ale pouze po dohodě s dodavatelem.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Před zahájením víkendových nebo výjezdních kurzů je třeba zaplatit zálohu minimálně ve výši 50 % nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu závazné přihlášky, zbytek kurzovného je nutné uhradit nejpozději do jednoho týdne před zahájením kurzu.
 2. V případě kurzů – bloků 10 lekcí a kratších nebo uzavřených kurzů je student povinen uhradit kurzovné v plné výši před zahájením kurzu.
 3. V případě, že objednavatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz. čl. VII. VOP), je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (ISIC karta, slevová poukázka atd.). Sleva nebude proplácena zpětně.
 4. Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: hotově nebo platební kartou v kanceláři dodavatele, převodem na účet, dárkovým poukazem nebo benefitními poukázkami.
 5. Platba v hotovosti nebo platební kartou – platbu může objednavatel provést přímo v kanceláři výtvarného ateliéru. Otevírací doba se řídí dle informací zveřejněných na internetových stránkách dodavatele v sekci kontakty.
 6. Platba převodem na účet – při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura (daňový doklad) na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednavatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit dodavateli adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
 7. Platba dárkovým poukazem – při platbě dárkovým poukazem je objednavatel povinen informovat odpovědného pracovníka dodavatele o čísle dárkového poukazu a předložit poukaz při zahájení kurzu ke kontrole. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
 8. Platba benefitními poukázkami – aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele, případně je na vyžádání v kanceláři ateliéru. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
 9. Na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku objednání kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě objednávky objednatelem, a na vyžádání jej poskytne objednateli.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. Dodavatel nabízí tyto typy slev: studentské, věrnostní, jednorázové a mimořádné.
 2. Studentské slevy – o slevu 8 % může požádat student při předložení libovolného platného dokladu o studiu (ISIC karta, vysokoškolský index apod.)
 3. Jednorázové mimořádné slevy – tyto slevy se řídí vždy aktuální nabídkou dodavatele a uvedenými podmínkami.
 4. Slevové poukázky dodavatele – tyto slevy může objednavatel uplatnit u dalšího kurzu, který si objednává. Slevy se v tomto případě týkají uzavřených kurzů, bloku 10-ti lekcí u otevřených kurzu, víkendových a výjezdních kurzů a pobytových plenérů. Slevy nelze využít u platby jednotlivých lekcí.
 5. Slevu nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 6. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého nebo zahraničního lektora dle specifikace kurzu.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.
 5. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to dle specifikací každého jednotlivého kurzu, které jsou uvedeny na internetových stránkách dodavatele.
 6. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li dodavatel jinak.

Čl. IX Reklamace

 1. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v kanceláři dodavatele. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 24 hodin.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu kurzovného na další období, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamačním formuláři např. v podobě distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod.).

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

Čl. X Uznání reklamace

 1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele.

Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

 1. Dodavatel není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XI Porušení smlouvy, zrušení objednávky

  1. Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.
  2. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel právo objednávku zrušit bez uvedení důvodu do 7 dnů od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ní stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.
  3. Požadavky na změnu nebo zrušení objednávky musí objednatel podat vždy písemně, tj. emailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři ateliéru. Žádost je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.
  4. Storno podmínky: zruší-li přihlášený účastník umělecký kurz, pobytový plenér, lekci, apod., na něž je přihlášen, je povinen uhradit  stornopoplatky:
    1. a)  30 a více dní před začátkem kurzu………………..bez poplatku
    1. b)  29 až 14 dní…………… storno poplatek 30% z ceny kurzu
    1. c)  13 až 7 dní…………….  storno poplatek 60% z ceny kurzu
    1. d)  6 až 3 dní……………… storno poplatek 80% z ceny kurzu
    1. e)  2 a méně dní…………. storno poplatek 100% z ceny kurzu

  Rušíte-li účast na akci, pak je nutné předem informovat společnost Umělecké studio Ateliér 45, s.r.o. o této skutečnosti písemně e-mailem na adrese info@atelier45.cz. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení vaší zprávy. Zajistíte-li za sebe náhradníka (jiného účastníka), který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.
  Zaplacením kurzovného účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

  Čl. XII Osobní údaje objednatele

  1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně rok narození a adresu.
  2. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.
  3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Čl. XIV Závěrečná ustanovení

  1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 4. 2017.

 • facebook
 • Instagram_App_Large_May2016_200
 • youtube
 • blog
 • Rozhovory