Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasím s tím, aby Umělecké studio Ateliér 45, s.r.o., IČO 030 84 051, sídlem Skalnická 815/15, Praha 8, PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227166 (dále jen jako „Ateliér 45“) uchovával a zpracovával mé výše uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností Ateliéru 45, zejména pro účely vedení evidence klientů, zúčtování služeb, vedení účetnictví, k ověření oprávněnosti přístupu k rozšířenému rozsahu informací na webovým Ateliéru 45, atp.

Dále výslovně souhlasím s tím, aby Ateliér 45 uchovával a zpracovával další mé osobní údaje zejména:

 • e-mailovou adresu (zejména za účelem zasílání veškerých sdělení týkajících se Ateliéru 45, především faktur, podrobnějších informací o kurzu, na který je účastník přihlášen, dalších informací o kurzech, které účastník sám požaduje apod. Nejedná se o zasílání reklamních sdělení).
 • e-mailovou adresu (zejména za účelem zasílání informací o novinkách, pozvánek na akce, apod. ovšem ne častěji než dvakrát měsíčně).
 • telefonní číslo (zejména za účelem okamžité komunikace v případě mimořádné situace, např. zrušení kurzu krátce před jeho zahájením; upozornění sms na zaslání důležitých dokumentů, např. faktury na e-mailovou adresu; jedná-li se o telefonní číslo rodičů / zákonných zástupců dětí navštěvující naše kurzu z důvodů okamžitého řešení nenadálých situací během výuky, které vyžadují přítomnost či informaci rodiče či zákonného zástupce).

Souhlasím dále s tím, aby mé osobní údaje v nejmenším možném rozsahu uchovávaly a zpracovávaly i níže uvedení zpracovatelé, ovšem výhradně za podmínky, že takové uchovávání a zpracovávání mých osobních údajů bude činěno pouze pro účely řádného plnění povinností Společenství:

 • subjekt, se kterým má Ateliér 45 uzavřenu smlouvu o vedení účetnictví,
 • poskytovatel softwaru používaného nebo využívaného Ateliérem 45 k plnění činností Ateliéru 45.

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 •  požadovat po Ateliéru 45 informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává,
 • požadovat po Ateliéru 45 aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
 • požadovat po Ateliéru 45 výmaz mých osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů obrátit se na Ateliér 45 nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • facebook
 • Instagram_App_Large_May2016_200
 • youtube
 • blog
 • Rozhovory